Pressmeddelande: Naturreservat Jordbodalen

Vi socialdemokrater är väldigt glada över att Jordbodalen blir ett naturreservat. Det kommer att lyfta Helsingborg och skapa förutsättningar för ökad livskvalité för helsingborgarna. För oss är det viktigt att Naturreservat är hållbart både ur ett klimatperspektiv och ett tillgänglighetsperspektiv. På Kommunstyrelsen sammanträde den 2 december la vi därför ett förslag om att bygga en gång- och cykelbro över ravinen som binder ihop Närlunda och Elineberg.

Genom att bygga en bro skapar vi en ny möjlighet att på ett enkelt och miljövänligt sätt förflytta sig mellan de södra stadsdelarna och vidare mot centrum .Värden som bidrar till en bättre miljö, ett bättre klimat och en tillgänglig och trygg plats att vistas på.

 Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Vi vill stimulera möjligheterna att på ett miljövänligt och säkert sätt kunna förflytta sig i kommunen. Den alternativa vägen, bussgatan mellan Elineberg och Närlunda är otillgänglig, otrygg och kommer inte kunna byggas om så detta förändras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email