Miljö och Klimat

Helsingborg ska aktivt arbeta för minskad användning av naturresurser, förbättrande av människors hälsa, förebygga föroreningar. Helsingborg måste också aktivt arbeta för en miljöanpassad planering och byggande där grönområden behöver bli fler, större, sammanhängande och med högre kvalitet. Naturområden och grönska ger attraktiva boendemiljöer och ett mer hälsosamt liv eftersom det ger oss nödvändig vila och aktivitet. De är också viktiga för att skapa stabilare ekosystem och ekologisk hållbarhet. Därför står arbetet för att bevara och utveckla stadens koloniområden högt på vår dagordning.

Att värna om våra grönområden är att värna om vår luftkvalité. Därför ska stadsutvecklingen främja gång, cykel- och kollektivtrafik. Hårt trafikerade gator och trafikleder ska utredas utifrån ett boendemiljöperspektiv för att vi vill erbjuda helsingborgarna buller- och giftfria skol, vård och boendemiljöer. Vi socialdemokrater kommer arbeta för att föra in ytterligare mål i det livsnödvändiga hållbarhetsarbetet. Vi prioriterar därför arbetet för giftfria miljöer, mer ekologiska livsmedel, en avfallsminskning, högre sorteringsgrad, energieffektivisering, hållbar planering av grönområden och vattendrag, samt rent vatten och luft på vägen mot ett hållbart framtida Helsingborg.

Inom stadens förvaltningar ska andelen vegetariska och ekologiska måltider öka. Därför ska stadens egna boenden och skolor ursprungsmärka den mat som serveras. Detta för att stimulera en giftfri odling och istället främja för ekologisk produktion.

Vi vill mer:

  • Hela staden ska plastbanta
  • Användningsområden för ren energi ska breddas och utvecklas
  • FN:s globala klimatmål ska eftersträvas
  • Vi ska sträva efter giftfria miljöer
facebook Twitter Email