Jämlik klimatomställning

Ett solidariskt samhälle förutsätter att det finns en stabil planet att leva på. Klimatomställningen kan inte förlita sig på individuell välvilja, det behövs politisk mod och en utstakad riktning för att nå fram. Vi socialdemokrater är det parti som har förmågan och drivkraften att verkställa nödvändig klimatomställning. För vår överlevnad behövs en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som möter den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar.

En förutsättning för att kunna driva klimatarbetet i den höga takt som läget kräver är en politik som tydligt prioriterar minskade ekonomiska klyftor och skapar trygghet i omställningen för alla. Att minska ojämlikheten är avgörande för att säkerställa att människor känner rättvisa och trygghet och vågar stötta omställningen. Omställningen till gröna jobb är ett viktigt steg för att nå fram och Helsingborg har alla förutsättningar som krävs för att det ska bli verklighet.

Klimatfrågan är en existentiell fråga. Idag förbränner vi jordens resurser på ett sätt som försvårar eller omöjliggör för framtida generationer att leva vår planet. Det står med all önskvärd tydlighet klart att för att klara klimatomställningen måste fokus riktas lika mot den växande ojämlikheten som omställningen till gröna jobb; satsningar inom den gröna näringen, jordbruket, livsmedelsindustrin, skog och mark.

Vi socialdemokrater vill att:

  • klimatomställningen ska vara jämlik
  • det satsas på Gröna jobb
  • Öresundskraft AB samarbetar med näringslivet för att ställa om till att nå större andel av fossilfri produktion av el
  • produktionen av lokalt producerad el ökas
  • staden ska vara drivande i att främja utvecklingen och installationen av energilagrande system anslutna till solel och vindkraft
facebook Twitter Email