Ungas Helsingborg

Ett starkt samhälle bygger vi gemensamt med början i förskolan. Barnperspektivet är vägledande och vi följer barnkonventionen. Föräldrar har ansvar för att ge barnet en trygg och god uppväxt. Samtidigt behöver samhällets stöd till föräldraskap bli väsentligt bättre. Alla föräldrar ska tidigt och återkommande erbjudas föräldrastödsprogram vid behov.

Alla skolor i Helsingborg ska sträva efter en bred elevsammansättning för att minska samhällsklyftorna. Barnomsorg och fritidsverksamhet ska finnas både före och efter skoltid, och på skollov. Barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid. Barnen precis som helsingborgare i alla åldrar har rätt till kultur, idrott och annan föreningsverksamhet. Det är något som vi känner väldigt starkt för och fortsatt kommer att prioritera.

Barnomsorg och förskola

Barnomsorgen ska hålla hög kvalitet, vara öppen och tillgänglig. Efter initiativ från oss socialdemokrater har antalet platser på nattis ökat. Antalet platser behöver utökas ytterligare för att möta behoven. Ett sätt att möta efterfrågan är att utöka öppettiderna på ett antal förskolor i Helsingborg. Ingen helsingborgare ska behöva tacka nej till ett arbete på grund av att barnomsorg saknas. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska finnas för dem som behöver.

En stor majoritet av barn vistas från tidig ålder i förskolan där pedagogik, omsorg, lek och vila är grundläggande för barns utveckling till självständiga individer. Det är en oerhört viktig verksamhet och en av byggstenarna i vårt demokratiska samhällsbygge. Det är i förskolan som grunden läggs för lärande och det är här som vi kan upptäcka om barn har svårigheter och ge dem det som behövs för att utvecklas till sin fulla potential. En avgörande faktor för framgång är mindre barngrupper. I en mindre barngrupp är det lättare att se det enskilda barnet och säkra en trygg och inspirerande lärandemiljö.

Alla skolor ska vara bra skolor

Vårt mål är att alla skolor ska vara bra skolor. Det betyder att det ska råda en kultur där det står högt i kurs att öka sina kunskaper och sin förståelse från förskola, grundskola och särskola till träningsskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Lusten att lära och lusten att undervisa är en del av en jämlik skola. Det är därför väsentligt att läraren har tid för sina elever och eleverna får tid med sin lärare. Vi socialdemokrater är nöjda först när alla barn klarar godkända betyg på alla skolor.

Elevhälsan

Alla skolor ska erbjuda elevhälsa. Idag varierar tillgången till elevhälsan från skola till skola och det är inte bra. Det går att se ett samband mellan skolor som erbjuder sina elever en stabil och välutvecklad elevhälsa och skolor som inte förmår att tillfredsställa sina elevers behov när det gäller elevernas hälsa och välbefinnande. Det är vederlagt att en elev som vet att det finns personal på skolan som både kan och vill hjälpa känner mindre stress och större motivation till skolarbete.

Idrott, fritid och kultur

Alla unga i Helsingborg ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Fokus behöver riktas mot att öka tjejers och HBTQ+ personers deltagande inom föreningslivet och på fritids. Det är en viktig jämlikhetsfråga. Fritids behöver prioriteras högre ekonomiskt och pedagogiskt och rätten till plats på fritids ska utvidgas så att den blir mer oberoende av ens föräldrars sysselsättning.

Kultur är viktigt för unga. Det ger perspektiv och förståelse för det egna livet, för andra bakgrunder och för omvärlden. Kulturskolan är en viktig aktör i det sammanhanget och bör vara avgiftsfri. Alla barn och unga som vill ta del av kulturskolan ska kunna göra det och inte tvingas avstå på grund av avgifter som familjens ekonomi inte tillåter. Likaså är det viktigt att kulturskolan är representerad i hela Helsingborg. Bibliotek ska finnas i fler områden precis som idrottsplatser och andra mötesplatser för unga.

Vi socialdemokrater vill att:

  • skolan ska vara helt avgiftsfri
  • kommuners inflytande över friskoletableringar ökas
  • skolbibliotek ska finnas på förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
  • barnomsorg erbjuds dygnets samtliga timmar
  • läxhjälp och studiestöd ska erbjudas alla elever som har behov
  • kulturskolan ska finnas i våra bostadsområden
  • det etableras fritidsbanker för att ge barn tillgång till fritidsutrustning
facebook Twitter Email