Barn, skola och utbildning

Alla elever ska lämna grundskolan med fullständiga betyg och alla elever ska ha möjlighet att fullfölja sina gymnasiestudier. Dessa målsättningar uppfylls inte i dag. Framför allt ser vi att skillnaderna mellan skolor inom staden är allt för stor. Segregationen har stort genomslag i våra skolor och detta är därför en av Helsingborgs största utmaningar. Därför ska alla beslut som fattas värderas utifrån de effekter besluten har på segregationen.

Segregationen måste minska för att vår stad ska vara en stad för alla. Helsingborg behöver ett ledarskap som ser skolans utmaningar. Ungas psykiska ohälsa i allmänhet är ett stort och växande problem. I synnerhet tjejer upplever stor otygghet och bland annat en sämre arbetsro. Jämställdhetsfrågorna måste därför lyftas betydligt mer än vad de görs idag.

Det helt avgörande att staden lyckas med att fördela nyanlända elever på ett jämnt och rättvist sätt mellan stadens skolor. Det är orimligt att enskilda skolor tar ett mycket större ansvar än andra. Såväl nationellt som i Helsingborg lider skolan av att de mest erfarna lärarna arbetar på de skolor som har minst utmaningar. Detta är ett strukturellt problem som får allvarliga konsekvenser. Mer av resurserna ska gå till de skolor som ligger långt ifrån att uppnå målen.

Vi vill därför se att förstelärartjänster kopplas tydligare till skolor med störst utmaningar. Detta ska göras genom att förstelärartjänster och lönetillägg kopplas till tjänsten istället för individen. Det är också rimligt att fördelningen av förstaläraretjänster styrs i högre utsträckning till skolorna med störst behov. För att alla elever ska lyckas behövs fler specialpedagoger. Specialpedagogik ska också sättas in tidigare.

facebook Twitter Email