Äldres Helsingborg

I vårt Helsingborg är det tryggt att bli äldre. Helsingborgarna blir allt fler och lever allt längre. Det är en angenäm utveckling och ett resultat av den svenska välfärden när den fungerar som bäst. Det är också en utveckling som gradvis ökar kraven på välfärden i allmänhet och på äldreomsorgen i synnerhet. De flesta äldre klarar sin vardag bra och är en ovärderlig resurs för de yngre generationerna. Det finns också äldre som känner sig otrygga och lider av ofrivillig ensamhet samtidigt som de upplever att staden inte är tillgänglig, något vi socialdemokrater vill och kan förändra.

Vi lever längre och blir allt friskare och behovet av en meningsfull fritid blir allt viktigare. Alla äldre ska ha en god livsmiljö i Helsingborg. Många äldre är aktiva inom föreningar och olika typer av aktiviteter. Samverkan med föreningslivet inom kultur och andra områden ska leda till ett större utbud av mötesplatser, kulturaktiviteter, fysiska aktiviteter och annat som bidrar till en bra livssituation för äldre. Många år av besparingar och otillräckliga budgetuppräkningar har lett till kostnadsbesparingar som begränsar tillgängligheten för äldre till mötesplatser, kulturutbud och god omsorg. Det vill vi förändra.

Fler personer med stora omsorgsbehov kommer att bo kvar hemma. Det kommer att krävas större satsningar på förebyggande åtgärder och det kommer att ställa stora krav på Helsingborgs vård och omsorg. För att våra äldre ska kunna känna sig trygga är det viktigt att säkerställa språkkompetens hos de som arbetar inom stadens verksamheter. Alla, även äldre med tilltagande ohälsa, har rätt till ett liv i frihet, rätt till sociala aktiviteter, rätt till trygghet och rätt till att själva råda över sina liv.

Vi socialdemokrater vill att:

  • äldreomsorgen ska vara jämlik i hela Helsingborg
  • äldreomsorgen ska utgå från de äldres behov och vara personcentrerad
  • minutscheman ska tas bort
  • det satsas på förebyggande insatser som stimulerar till gemenskap och aktivitet
  • ett rikt kulturliv för äldre främjas
  • lagen om valfrihet (LOV) inom hemvården tas bort
facebook Twitter Email