Tryggt Helsingborg

Helsingborg ska vara en stad där människor känner sig trygga och säkra. Helsingborg har under en längre tid drabbats av skjutningar, sprängningar och mord som framför allt tagit unga liv i anspråk. Det är helt oacceptabelt. Vi socialdemokrater ska vända på varenda sten för att få bukt med kriminaliteten och stoppa nyrekryteringen av barn och unga till en kriminell livsstil.

 Trygghet ska vara en rättighet för alla, inte ett privilegium för några få. Helsingborgarnas trygghet i det offentliga rummet är högt prioriterat. Anledningen till den upplevda otryggheten varierar från person till person. Oavsett vad som utgör otryggheten är det en begränsning av individens frihet och det tänker vi socialdemokrater aktivt motverka och arbeta på flera fronter för att stärka tryggheten i vår stad. Vi ska vidta kraftfulla åtgärder mot otryggheten samtidigt som vi stärker det som i grunden gör vårt samhälle robust och tryggt.

Trygghet i hemmet

Mäns våld mot kvinnor är ett mycket allvarligt samhällsproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det är en folkhälsofråga, en rättslig fråga och en fråga för vården och socialtjänsten. Våld kan drabba alla, men vissa grupper är mer utsatta än andra. Mäns våld mot kvinnor är det främst förekommande våldet och är ytterst ett uttryck för ett ojämnställt samhälle.

Våld och sexuella övergrepp innebär stora och kostsamma konsekvenser för den våldsutsatta och för samhället i stort. Det är vårt ansvar att bygga samhället på idén om alla människors lika värde och rätt att forma sitt eget liv. I socialdemokraternas samhällsidé har inte odemokratiska, sexistiska eller förtryckande värderingar någon plats.

Vi socialdemokrater vill att:

  • staden verkar för att det etableras en närpolisstation på Söder
  • Helsingborg antar en nollvision för mäns våld mot kvinnor
  • avhopparverksamhet från kriminalitet och missbruk ska stärkas
  • samverkan och samarbete mellan Helsingborg stad och civilsamhället ska utvecklas
  • stävja välfärdsbrotten
facebook Twitter Email