Insändare: Privatiseringar är en dålig idé för äldreomsorgen

I sitt svar på insändare från Bertil Allard 20110 skriver Lars Thunberg att oppositionen i Vård- och omsorgsnämnden tvingat fram återkommunalisering av äldreboenden. Det är en intressant formulering som vittnar mer om Thunberg och hans inställning till hur god vård och omsorg bäst förmedlas till de äldre. Det vi vänder oss emot är när andra intressen blir överordnande intresset och omsorgen för våra äldre. När marknadsintresset blir prioriterat över de äldres människovärde.

Thunberg gör vidare gällande att kvalité är det som är avgörande för om en verksamhet ska få fortsätta. Det är glädjande att höra. För så har det inte alltid varit. I oktober 2019 tog vi ett initiativ som ledde till att avtalet med Attendo för driften av Valltorp avslutades i februari 2020. Detta eftersom det funnits återkommande problem och omsorgen var undermålig. Ledningen hade fått flera chanser att komma till rätta med problemet men utan framgång. Hade Thunberg fått bestämma hade däremot avtalet fått löpa tiden ut.

På senaste sammanträdet i Vård och omsorgsnämnden fanns mycket riktigt ett förslag om fortsatt privatisering av äldreboendena, Jordbodalen och Pålsjö Park. Förslaget röstades även igenom eftersom både Thunberg och hans minoritetsstyre tillsammans med Sverigedemokraterna rösta ja till förslaget. Detta trots att svaren på samtliga frågor i Socialstyrelsen enkät, vad tycker de äldre om äldreomsorgen, visade på att de äldre tyckte omsorgen blivit sämre.

När allt fler kommuner väljer att slopa Lagen om valfrihet, (LOV), väljer Helsingborg alltså att införa den inom äldreomsorgen. Det är både kontraproduktivt för verksamheten och dåligt för de äldre som riskerar att få en bristande vård och omsorg. De kommuner som har erfarenhet av den här modellen beskriver systemet som ryckigt och att det är svårt att uppnå den stabilitet som verksamheterna behöver, eftersom det är stor rotation bland de företag som tar på sig uppdraget att leverera hemvårdsservice. En av fördelarna som framhålls är att det blir färre människor som har kontakt med den äldre. Tyvärr har det inte blivit så i verkligheten utan de kommuner som privatiserat enligt den här modellen har tvärtom erfarit bristande kontinuitet hos personalen och högre kostnader för kommunerna.

Listan över varför privatiseringar är en dålig idé för äldreomsorgen kan göras lång. Även om modellen är ny inom hemvården i Helsingborg så är det fortfarande samma marknadsliberala tankegods som är pådrivande.

Vi anser att det är högst anmärkningsvärt att fortsätta att privatisera utan att det har gjorts någon analys över de utmaningar som äldreomsorgen står inför.  Varken de äldre, deras anhöriga eller personalen har fått komma till tals i det underlag som låg till grund för att besluta om fortsatt privat drift av Jordbodalen och Pålsjö Park. Pandemin har med all önskvärd tydligt visat att det finns flera utmaningar som kräver brådskande hantering för att de inte ska upprepas.

 

Christel Håkansson (S) 2:e vice ordförande Vård och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email