Fel att förvandla Kullagatan till en skolgård för hundratals fler elever

 

Insändare från Min mening HD den 4 mars 2022

Det finns en verktygslåda som har skapats för att göra planeringen av stadsdelar funktionsdugliga och tillgängliga. Ett av dessa verktyg är översiktsplaner som tas fram för att i stort peka ut var bostäder, industrier, vägar etcetera skall ligga. Detta görs för att säkerställa att de planerade områdena får de funktioner de behöver för att kunna blomstra och må bra.

Ett annat verktyg är detaljplanen för att mer i detalj undersöka vad ett kvarter och en stadsdel tål och behöver. Med dessa som grund kan sedan företag, privatpersoner och samhällets gemensamma institutioner, göra upp sina planer och på ett rättssäkert vis som håller över tid. I Helsingborg har den styrande alliansen, med stöd av SD, konsekvent frångått den principen när det gäller friskoleetableringar. Ett oansvarigt agerande som strider mot detaljplanesystemet och skapar en rättsosäkerhet.

På Stadsbyggnadsnämndens sammanträde i februari gick alliansen och SD mot principerna igen. I Strömkarlen 4, huset som HM nu har lämnat, beviljas bygglov i strid med detaljplanens bestämmelser om att huset skall innehålla affärer i de nedre delarna och kontor i de övre.

Huset är klassat som en särskilt värdefull byggnad i bevarandeplanen och har getts bestämmelsen k. Det betyder att dess särdrag skall skyddas speciellt. Stadsbyggnadsförvaltningen framhåller i sitt yttrande att detta inte handlar om en mindre avvikelse mot detaljplanen, utan anger flera skäl till varför byggnaden inte passar som skola för så många elever, och avråder mot bygglovet. Det gör även Kulturförvaltningen.

Utan att pröva lämpligheten genom en ändring av detaljplanen så släpps flera hundra ytterligare elever in mitt i stadens centrum, elever som då skall använda Kullagatan och Stortorget som sin skolgård. Behovet av säkra cykelparkeringsplatser enligt stadens norm är inte heller löst, utan ”skolgårdarna” får användas. Så här vill vi inte ha det! Bevarandeplanen och detaljplanen, måste gälla även när en skolkoncern söker en byggnad att driva sitt företag i. Allt annat strider mot likabehandlingsprincipen, som är fundamental i bygglagstiftningen. Detta är ett felaktigt sätt att driva stadens utveckling framåt. Så här skall det inte gå till! Vi S-politiker i Stadsbyggnadsnämnden protesterar och reagerar kraftigt mot detta lättvindiga sätt att ge bygglov. Vårt ansvar som byggpolitiker är att använda rättssäkra och långsiktiga metoder när vi formar staden. Den här typen av stora förändringar, oavsett vad det gäller för verksamheter, skall det prövas öppet, transparent och med ny detaljplan. Kortsiktighet ska inte råda.

S-gruppen i Stadsbyggnadsnämnden

 

facebook Twitter Email