Pressmeddelande: Arbetet med att implementera Barnkonventionen måste börja nu

I samband med att Barnkonventionen blir lag får den en högre status och kommer ha samma status som andra svenska lagar och det är viktigt att understryka att barnperspektivet inte enbart är relevant inom traditionella barn- och ungdomsverksamheter som skola, barnomsorg, fritid och socialtjänst. –  ”Barn och unga berörs i allra högsta grad av beslut gällande trafik, stadsplanering och miljö”, säger Maria Ward (S) Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden.

 I väntan på att barnkonventionen ska bli svensk lag den 1 januari 2020 behöver Helsingborg som stad vara förberedd. Den nya lagen kan komma och påverka besluten som tas i kommunstyrelse, kommunfullmäktige och i stadens nämnder och övriga beslutsorgan. Kort sagt, staden behöver förbereda sig för inkorporering av barnkonventionen då denna som lagstiftning kommer att ha en inverkan på vår beslutshantering.

Ali Shibl (S) 2:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden säger:

  • Vi i den socialdemokratiska gruppen i Stadsbyggnadsnämnden har länge drivit att barnperspektivet ska vara med när vi tar ställning till hur vi utvecklar Helsingborg. Vi välkomnar att barnkonventionen kommer bli lag och hoppas på att barn och ungas behov kommer få större genomslag i vår stadsplanering.

Margareta Liljedahl Eriksson (S) vice ordförande i Val- och demokratinämnden säger:

  • Beslut som berör kommunen ska alltid vara genomlysta utifrån barns rättigheter och behov och då är det nödvändigt att arbetet påbörjas under 2019 för att vi som stad ska stå rustade den 1:e januari 2020.

Maria Ward (S) Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden säger:

  • De flesta beslut som berör barn och unga tas på kommunal nivå. Med barnkonventionen som lag blir det tydligt att barn och unga är rättighetsbärare och egna individer. Det ställer krav på kommunen som behöver påbörja arbetet med att implementera barnkonventionen i alla sina verksamheter snarast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email