Motion om anständiga arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö

Under år 2018 tog vi ett initiativ till ett lokalt handslag med Kommunal. Handslaget fokuserar på att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön för anställda i Helsingborgs kommun. I ljuset av Covid 19 pandemin har de åtgärder som vi kom överens om att göra gemensamt, blivit alltmer akuta. De anställda inom omsorgen behöver bli fler, de behöver tryggare anställningar och det behövs arbetsgivare som fokuserar på deras förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Det handlar om närvarande chefer, grundutbildning, vidareutbildning och trygga anställningar på heltid. Detta skapar trygghet på arbetet.

Otrygga anställningar, hög omsättning på personal och ohållbara schema är och har varit vardagen för personalen inom äldreomsorgen och det är en prioriterad fråga för oss att bryta det mönstret. Vårt mål är att det ska råda schyssta arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö för de anställda. Rätt utbildad personal på rätt plats är en förutsättning för att vård och omsorgen ska fungera tillfredställande.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på:

– Att Kommunfullmäktige ger VON i uppdrag att utveckla arbetssätt som utgår ifrån tillitsstyrning, brukarens behov och personalens erfarenheter och kunskaper.

– Att Kommunfullmäktige beslutar att tillsvidareanställning på heltid blir norm för alla, även i upphandlade verksamheter.

– Att Kommunfullmäktige beslutar att samma villkor ska gälla i upphandlade verksamheter

– Att Kommunfullmäktige beslutar att arbetstagare ska kunna påverka sin schemaläggning

– Att Kommunfullmäktige beslutar att införa en individuell fortbildningsplan för alla medarbetare i staden

– Att Kommunfullmäktige beslutar om att delade turer inte ska förekomma inom äldreomsorgen- Att Kommunfullmäktige verkar för ökade investeringar i välfärden

– Att Kommunfullmäktige beslutar att ge stadens förvaltningar i uppdrag att intensifiera arbetsmiljöarbetet för att få ner sjuktalen och för att nå en sund och jämn arbetsbelastning

– Att Kommunfullmäktige beslutar att ge stadens förvaltningar i uppdrag att skapa utvecklingsmöjligheter och att arbetstagare uppmuntras till förkovran och vidareutbildning

– Att Kommunfullmäktige beslutar att uppmuntra initiativ till att kunna delta i det fackliga arbetet och skyddsarbetet på arbetsplatsen

– Att Kommunfullmäktige beslutar att friskvårdstid ska erbjudas på arbetsti

facebook Twitter Email