Pressmeddelande: Det finns ett behov av höjd säkerhetsberedskap i kommunens verksamheter

 Vi är idag är duktiga på att se till så det finns utrymningsplaner i våra verksamheter, en plan som berättar hur vi ska agera vid exempelvis en brand. När det uppstår en hotfull situation inom en offentlig byggnad så behövs det, liksom utrymningsplan också upparbetade rutiner för en så kallad inrymning.  Maria Ward (S) Kommunalråd säger: – ” I våra skolor har det tidigare funnits möjlighet för intern kommunikation, antingen via högtalare eller fasta telefoner i klassrummen, idag saknas den möjligheten på flera skolor”

Att snabbt och på ett enkelt sätt kunna meddela/larma sin omgivning i en hotfull situation är av förståeliga skäl mycket viktigt. Det är inte bara skolan detta kan uppstå i utan också i andra verksamheter i stadens regi och det kan behövas en generell genomgång av interna larmmöjligheter och en beredskap för så kallad inrymning.

Hot och våld tar sig uttryck på olika sätt och har olika orsaker beroende på var och i vilken situation det uppstår. Det är därför svårt att peka ut alla potentiella risksituationer och tydliga riskgrupper. Hot och våld får däremot aldrig bli en normalitet och om en hotfull situation uppstår måste alla veta hur de ska agera.

Micky Magnusson (S) vice ordförande i Fastighetsnämnden säger:

Jag vill se ett arbete där stadens fastigheter ses över och ett trygghetsarbete intensifieras för att försäkra oss om att staden kan hantera en inrymning om det skulle behövas.

Jan Björklund (S) Kommunalråd säger:

Vi socialdemokrater vill bygga ett tryggt Helsingborg. Självklart ska det även genomsyra våra verksamheter. Det är därför viktigt att vår personal får nödvändiga verktyg som gör att de känner sig trygga och kan agera i en plötsligt uppkommen hotfull situation.

Maria Ward (S) Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Barn och utbildningsnämnden säger:

I en kris blir ofta känslorna styrande. Osäkerhet, oro och rädsla blir drivande och påverkar personers agerande. För att dessa känslor inte ska ta över är det avgörande att det finns en inövad beredskap hos personalen och säkra kommunikationsvägar på plats.

 

facebook Twitter Email